Close

Former Collector List

 

Former Collector list
S.No. Name From To
1 Sh. S.D. Agrawal 06-07-1998 27-06-2000
2 Sh. Avadh Bihari 27-06-2000 01-01-2001
3 Sh. M.R. Thakur 01-01-2001 15-01-2002
4 Sh. S.K. Kehari 15-01-2002 19-06-2002
5 Dr. M.V. Subba Reddy 19-06-2002 22-12-2003
6 Sh.Shiv Kumar Tiwari 22-12-2003 28-06-2005
7 Dr. B.L. Tiwari 28-06-2005 14-06-2006
8 Sh.Sonmoni Borah 14-06-2006 23-04-2008
9 Sh. Pardeshi Siddhartha Komal 23-04-2008 15-02-2010
10 Smt. R. Shangeeta 15-02-2010 28-01-2011
11 Sh. Mukesh Bansal 31-01-2011 10-04-2013
12 Sh.M.S.Paraste 11-04-2013 15-04-2013
13 Sh.S.Prakash 16-04-2013 31-08-2013
14 Sh.P. Dayanand 06-09-2013 11-08-2015
15 Sh.Dhananjay Dewangan 11-08-2015 22-05-2017
16 Sh.Niraj Kumar Bansod 31-05-2017 10-04-2018
17. Sh. Awanish Kumar Sharan 13-04-2018 28-05-2020
18. Sh.Ramesh Kumar Sharma 28-05-2020 01-07-2022
19. Shri Janmejay Mahobe 01-07-2022 —-